Nasza oferta

Wykonujemy następujące opracowania z zakresu ochrony środowiska:

– Karty informacyjne  oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko niezbędne w postępowaniu

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

– wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,

– zgłoszenia instalacji niewymagających pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,

– wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji typu IPPC,

– wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

– opracowania z zakresu  gospodarki odpadami,

– przeglądy ekologiczne,

– projekty zamknięcia i rekultywacji składowisk odpadów,

– operaty wodno-prawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków.

Oferujemy także wyliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

– pobór wód,

– składowanie odpadów,

Wykonujemy następujące badania oraz pomiary:

– analizy laboratoryjne wody, ścieków, gleby, odpadów i osadów ściekowych,

– pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powierza,

– pobieranie próbek wody i ścieków ( w tym pobory średniodobowe ),

– pobieranie próbek wód podziemnych (w tym pompowanie piezometrów),

– pobieranie próbek gleby, odpadów, osadów ściekowych i gazów odlotowych.