Laboratorium

Podstawowe informacje.

   Zespół Usług Ekologicznych „EKO – POMIAR” w Rzeszowie jest samodzielnie bilansującą się jednostką usługową stanowiącą prywatną własność pana Andrzeja Kojdera będącego jej Dyrektorem i pełniącego jednocześnie funkcję Kierownika Laboratorium

Zespół Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR”
Adres: 35-614 Rzeszów ul. Olbrachta 182
Właściciel: Andrzej Kojder
REGON: P-690261980-92700000
59-3-893-69101

Krótki rys historyczny dotyczący Laboratorium.

     Za początek działalności można uznać rok 1982 kiedy rozpoczęto badania laboratoryjne pod nazwą Regionalne Laboratorium Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej w Rzeszowie.
Dnia 25.09.1993 roku zarejestrowano w Urzędzie Miasta Rzeszowa działalność Zespołu Usług Ekologicznych „EKO-POMIAR” w obecnej formie prawnej. Ostateczną siedzibę i aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej laboratorium uzyskało 02-07-2001 roku.
Laboratorium kieruje były pracownik OBiKŚ, następnie przez 15 lat Obwodowy i Okręgowy Inspektor Sanitarny PKP gdzie funkcjonowało laboratorium badania wody i ścieków, badań na stanowiskach pracy oraz pracowania bakteriologiczna. Od roku 1999 Biegły Wojewody Podkarpackiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i postępowania wodno prawnego.

Podstawowy zakres działalności Laboratorium.

 – pobieranie próbek oraz wykonywanie badań fizyko-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb
i odpadów, osadu czynnego raz gazów odlotowych,

– pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza,

    Laboratorium stosuje szerokie spektrum klasycznych i nowoczesnych technik poborowych oraz badawczych, takich jak: potencjometria, termometria, elektrochemia, konduktometria, miareczkowanie i grawimetria.

Laboratorium pod zleca wykonywanie części badań innym jednostkom akredytowanym, w tym głównie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie .

Szczegółowy zakres akredytowanej działalności laboratorium określony jest w zakresie akredytacji dostępnym pod poniższym linkiem:

Zakres Akredytacji